cafeteria_1 secundaria_1

A finalidade da Educación Secundaria Obrigatoria consiste en lograr que os alumnos e alumnas adquiran os elementos básicos da cultura, especialmente nos seus aspectos humanístico, artístico, científico e tecnolóxico; desenvolver e consolidar neles hábitos de estudo e de traballo; preparalos para a súa incorporación a estudos posteriores e para a súa inserción laboral e formalos para o exercicio dos seus dereitos e obrigas na vida como cidadáns.

 

Educación Secundaria Obrigatoria
Curso Ciclo Diversidade e equipamento

1º - 2º

 

 

 

 

 

 

3º - 4º

(de 12 a 14 anos)

 

 

 

 

 

 

(de 14 a 16 anos)

 • Optatividade: atendendo ás características dos alumnos: 2ª Lingua Estranxeira (Francés), Taller de Expresión oral, Informática...
 • Desdobres en Matemáticas.
 • Horas de reforzo en Lingua Española.
 • Taller de Teatro.
 • Aulas ABALAR en 1º e 2º
 • Departamento de Orientación.

 • 8 modernas aulas 
 • Aulas de apoio.
 • Aula de informática.
 • Aulas multimedia.
 • Talleres de Tecnoloxía.
 • Biblioteca. Videotecas.
 • Laboratorios.
 • TV idiomas.
 • Salas de estudio dirixidas.
 • Ximnasio.
 • Pavillón deportivo cuberto.
 • Comedor mediopensionistas.
 • Transporte escolar.

Colexio San Narciso. Chan do Monte 27. Marín. Pontevedra
Teléfono 986881408 - 663337175 - cpr.sannarciso@edu.xunta.es