O método de estudo dirixido consiste en facer que o alumno, individualmente ou en grupo estude un tema ou unidade, coa extensión e profundidade desexadas polo docente, baseándose nunha guía laborada por este.

Duas condicións son indispensables para a marcha do estudo dirixido:

  • A planificación correcta das sesións de clase
  • A presenza do docente.

O estudo dirixido pode ter unha ampla aplicación na aprendizaxe de todos os programas.

Colexio San Narciso. Chan do Monte 27. Marín. Pontevedra
Teléfono 986881408 - 663337175 - cpr.sannarciso@edu.xunta.es